EMDR

EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode bij traumagerelateerde klachten. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat EMDR ook effectief kan zijn bij de behandeling van angsten en somatische klachten.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen en tot allerlei klachten leiden. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat EMDR ook effectief kan zijn bij de behandeling van angsten en fobieën. door zogenaamde Flash Forwards als uitgangspunt te nemen.

Een flashforward is een fantasie over de toekomst. Meestal is dat een specifieke rampzalige afloop van een confrontatie met een angstwekkend object of bedreigende situatie. EMDR uitgevoerd op een flashforward heeft in feite een ruimer indicatiegebied dan angsten en fobieën alleen. Er wordt nu niet gezocht naar een rampzalige gebeurtenis in het verleden die de aandoening verklaart, maar een die betrekking heeft op een mogelijke gebeurtenis in de toekomst. We zouden kunnen zeggen dat de flashforward het ultieme schrikbeeld is.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling uiteraard langer.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen in combinatie met een afleidende stimulus. zoals het maken van een oogbeweging gedurende zo`n 30 seconden. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal dan vragen wat er bij je opkomt. De EMDR-procedure brengt doorgaans met zich mee dat er spontaan gedcahten en beelden in het hoofd opkomen en er allerlei emoties en lichamelijke sensaties in het lijf te voelen zijn. De combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus zorgt ervoor dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set van afleidende oogbewegingen volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt binnen je levensgeschiedenis.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Het zo snel mogelijk maken van oogbewegingen, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt je de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan dit in sommige gevallen het idee geven even dat je de regie kwijt bent, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Vragen of aanmelden?

Mocht je nog vragen hebben over EMDR of wil je weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van jouw eigen klachten, neem dan gerust contact met mij op.

Waarvoor is EMDR nog meer geschikt? 

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals bij verschillende angsten, chronische pijn/SOLK, depressie, eetstoornissen, verslavingen en een negatief zelfbeeld. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.